Revize kotlů

Kontrola kotle ATMOS, Dakon, OPOP, Viadrus, Ekoscroll, Ekoefekt, Dakon, Buderus, Rojek Attack a krbů s výměníkem HAAS+SOHN Rukov, Prity v Ústí nad Labem, Děčín, Teplice.

NEBO VOLEJTE a objednávejte si kontrolu výše uvedených značek – 730 610 120.

Jaké kotle můžeme kontrolovat?

Podle zákona povinnou kontrolu kotle smí nabízet a provádět osoba odborně způsobilá a řádně proškolená výrobcem.

V našem případě se jedná o značky kotlů:

 1. Jaroslav Cankař a syn ATMOS
 2. kotle OPOP
 3. revize kotle Dakon
 4. revize kotlů Viadrus
 5. kotle na tuhá paliva Buderus
 6. automatické kotle Ekoscroll
 7. kotel na tuhá paliva Thermona
 8. Ekoefekt
 9. kotle Attack
 10. kotle na tuhá paliva Immergas
 11. kotle na tuhá paliva a pelety Rojek
 12. Krby s výměníkem HAAS&SOHN Rukov
 13. Krbová kamna s výměníkem Prity 95 Ltd
 14. kotle, které nemají výrobce – samovýroba

Proč musím v roce 2018 provést kontrolu kotle?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.

Musím Protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2018 na obecní úřad?

K předložení Protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu

Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 kW včetně a vyšší jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.

Jak zjistím tepelný příkon kotle nebo krbu s výměníkem?

Pro posouzení, zda platí pro provozovatele takového zdroje povinnost provést kontrolu technického stavu a provozu, je vždy nutné nejprve zjistit jmenovitý tepelný příkon (energie dodaná v palivu za jednotku času). Pokud je pro takový zdroj uváděn výkon 4 kW do teplovodního výměníku a 4 kW sáláním do okolí, provede se součet obou výkonů. Požadovaný příkon je pak podílem celkového výkonu a účinnosti (poděleno stem), která by měla být uvedena v dokumentech výrobce a která současně nikdy nemůže být vyšší než 100 %. Pro krbové vložky se účinnost typicky pohybuje v rozmezí 60–70 %. Při výše uvedených výkonech (celkový výkon 8 kW) a účinnosti například 70 % je pak příkon krbové vložky 11,43 kW.

Kdy může být kontrola provedena nejdříve?

První kontrola musí být provedena do konce roku 2016 a poté periodicky každé 2 roky.

Výhodou je 10letá zkušenost s dodávkou a montáží kotlů, kvalifikace a schopnost poradit s identifikací problémů v kotelně. Od způsobu regulace domu a po zapojení na otopnou soustavu. V případě nevyhovujícího stavu kotle a kotelny poradit a zrealizovat nápravu vadného stavu.

Téma: Kontroly kotlů na pevná paliva. Host: Ing. Mojmír Krátký, výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky.

Zákona o ochraně ovzduší Předpis č. 201/2012 Sb.

§ 17

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

opop

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen
a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem,
b) dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře podle § 4,
c) spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu,
d) předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích, včetně údajů o vnášení skleníkových plynů do ovzduší,
e) umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona,
f) provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem podle § 11 odst. 5,
g) provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu,
h) provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.
(2) Povinnost uvedená v odstavci 1 písm. e) se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost.
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen
a) provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu,
b) zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1,v
c) vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje a každoročně do 31. března ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností podle jiného právního předpisu11); provozní evidenci je povinen uchovávat po dobu alespoň 3 let v místě provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu,
d) odvádět znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší komínem nebo výduchem, pokud v povolení provozu není uvedeno jinak; výška, ve které dochází ke znečišťování, musí být vypočtena tak, aby provozem tohoto zdroje nedošlo k překročení imisního limitu uvedeného v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu; to neplatí v případě, kdy se postupuje podle § 11 odst. 5,
e) bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárního zdroje nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší,
f) nejpozději do 24 hodin podat zprávu krajskému úřadu a inspekci o výskytu stavu ohrožujícího přípustnou úroveň znečištění,
g) v souladu s provozním řádem bezodkladně omezit provoz nebo odstavit stacionární zdroj v případě jeho odchylky od normálního provozu v důsledku technické závady, při které nemohou být dodrženy podmínky provozu a kterou není možno odstranit do 24 hodin od jejího vzniku; u spalovacích stacionárních zdrojů nesmí během 12 měsíců tato doba kumulativně překročit 120 hodin; povinnost odstavení neplatí pro stacionární zdroj, jehož odstavení by vedlo k vyšší úrovni znečištění, než kterou by způsobil jeho další provoz nebo pokud by v důsledku přerušení dodávek tepelné energie bylo ohroženo lidské zdraví; ustanovení jiných právních předpisů tímto nejsou dotčena14); provozovatel je povinen informovat krajský úřad a inspekci o této technické závadě nejpozději do 48 hodin od jejího vzniku,
h) předložit inspekci protokol o jednorázovém měření emisí podle § 6 odst. 4 nebo 5 do 90 dnů od data provedení tohoto měření,
i) průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat výsledky jednorázového a kontinuálního měření emisí pro účely kontroly po dobu 5 let v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem, pokud se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k tomuto zákonu,
j) zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro kontinuální měření emisí, pokud se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(4) Povinnosti stanovené v odstavci 3 se nevztahují na provozovatele chovu hospodářských zvířat, s výjimkou povinnosti uvedené v odstavci 3 písm. a).
(5) Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.