ISPOP 2022

Ispop v roce 2022. Na sklonku roku 2021 došlo k odstavení Informačního systému plnění ohlašovacích povinností. Nová verze se zprovoznila 3.1.2022. Co je nového? Poměrně dost a to směrem k lepšímu. Jak postupovat při vyplňování?

Jak správně vyplnit ?

Přihlašovací stránky najdete na adrese. Přihlášení se provádí vpravo nahoře.

Následně dojde k přesměrování na novou adresu, kde zadáte své registrační údaje.

Následuje nové okno ISPOPu, kde kliknete vlevo nahoře na text “Vyplnění formuláře” a následně vyberete odkaz “Vyplnění hlášení”.

Po kliknutí na Vyplněné hlášení se posunete na další stránku, kde vyberete Ohlašovatele. Zde pravděpodobně najdete svoje údaje, kliknete na ikonku “Dále”.

V ISPOPu zakliknete si ikonu “Ovzduší” a ve spodní části prokliknete řádek s názvem: “Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva. Kliknete na ikonku “Dále”.

Na další stránce ISPOPu naleznete Váš seznam platných, ale i neplatných osvědčení. Takže POZOR, musíte si vybrat to správné 🙂 Proklikem vyberu. V mém případě to bude např. výronce kotlů Jaroslav Cankař a syn ATMOS.

V dalším kroku vyberu možnost: “Předvyplnit pouze základními informacemi z registru”. (ISPOP) Odkliknu “Dále” a dostanu se k předposlednímu kroku “Rekapitulace”. Pokud je vše v pořádku potvrdím poklepem na ikonu “Vyplnit formulář”.

Otevře se mi nové, samostatné okno. Pokud se vám toto nastane je možné, že ve svém prohlížeči máte nastavenou blokaci vyskakování samostatných oken.

Tento krok je právě ta změna. V roce 2021 jste veškeré údaje vyplňovali prostřednictvím programu Adobe Acrobat. Nyní vše provádíte online. Po vyplnění dokumentu naleznete na konci online kontrolu a možnost odeslat nebo vytisknout.

A to je vše. Nezapomeňte, že registraci do systému ISPOP musíte provést do 60 dní od provedené kontroly jinak se vystavujete riziku správní pokuty.

Co na závěr říct o ISPOPU?

Doklad o kontrole kotle se dnes používá především jako podklad pro tzn. Kotlíkovou dotaci, pro komerční pojišťovny nebo když Vás vyzve odbor životního prostředí, které s Vámi zahájí správní řízení.

Kontrola hlášení ze strany státní správy (ISPOP)

Ověření hlášení v ISPOP provádí konkrétní orgán veřejné správy – tzv. Ověřovatel. Mohou to být zástupci Krajských úřadů, Obcí s rozšířenou působností, Ministerstva životního prostředí aj. Konkrétní Ověřovatel konkrétního hlášení je vždy určen příslušnou složkovou legislativou. Přehled hlášení a jejich Ověřovatelů je dostupný zde.

První unikátní hlášení, které je do ISPOP podáno je tzv. řádné hlášení. Po úspěšném podání hlášení se hlášení nachází ve stavu „Čeká na ověření“, ve kterém zůstává, dokud jej příslušný úřad neověří – až pak se hlášení dostane do stavu „Ověřeno“.

K řádnému hlášení se následně vyjadřuje Ověřovatel hlášení. Pokud je hlášení nedostatečné nebo vykazuje chyby, Ověřovatel může vyzvat Ohlašovatele k podání tzv. doplněného, resp. dodatečného / opravného hlášení (záleží na přesné definici konkrétní právní normy – Správního řádu nebo Daňového řádu). Doplněná/dodatečná/opravná hlášení se podávají na výzvu Ověřovatele, a to tím způsobem, že přímo v hlavičce hlášení se doplní evidenční číslo řádného hlášení a ohlásí se všechna data znovu včetně požadovaných změn.

Legislativa ISPOP:

  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, ve znění vyhlášky č. 472/2017 Sb
  • Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Důležité informace:

V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí (MŽP) uvedené ve Věstníku MŽP (zde) stanovuje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.11. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. nebo štěpkovače s kódem 7.7.). Při registraci provozovny a pro následné ohlášení údajů o provozu přemístitelných zdrojů je provozovatel povinen využít v CRŽP a hlášení do ISPOP zástupnou adresu provozovny, situovanou do sídla povolovacího orgánu, tj. příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy. 

Aktuální informace k ohlašování formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL jsou dostupné na stránkách ČHMÚ.

Databáze odborně způsobilých osob – databázi odborně způsobilých osob podle § 17a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tvoří:

Související odkazy:

Požadavky na PC

K zajištění správného fungování systému ISPOP je nutné splnit následující minimální požadavky na Váš počítač, ze kterého bude podáno hlášení. Vzhledem k tomu, že celé ohlášení probíhá online v rámci aplikace ISPOP, je vyžadováno i dostatečně stabilní internetové připojení.


Webový prohlížeč

Pro přístup k aplikaci ISPOP je nutné použít jeden z následujících webových prohlížečů, a to v aktuální verzi případně v jedné z jeho tří posledních aktualizací.

Google Chrome (https://www.google.com/chrome/?brand=BNSD&)
Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/)
Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/cs-cz/edge)
Safari (https://support.apple.com/downloads/safari)

V prohlížeči je nutné mít povolený Javascript a vyskakovací okna pro doménu ispop.cz.

Povinnost registrace do systému ISPOP vychází z § 4, odst. (6) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Systém ISPOP nově od roku 2022 slouží pouze pro ohlášení údajů dle jednotlivých složkových zákonů. Registrace subjektu a uživatele probíhá v systému CRŽP (Centrální registr životního prostředí) na webové adrese www.crzp.cz, ve kterém jsou spravovány veškeré údaje vedené v rámci registrace subjektu, uživatele, ale také provozoven IRZ a ovzduší, míst užívání vody a dalších.

ispop
ispop
ispop
výběr ohlašování
osvědčení
seznam oprávnění
ostatní volby
tiskopis

Hledáte technika, který má platné oprávnění pro Vaši značku kotle?

Technik na klik. MŽP naostro spustilo vyhledávací databázi

Databáze je přístupná na adrese https://ipo.mzp.cz/ a je v ní možné nalézt kontakt na nejbližší techniky pro dané typy a výrobce spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech. Povinnost zdroj každé tři roky zkontrolovat mají všichni majitelé kotlů a topidel s výměníkem na pevná paliva s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 10 do 300 kW.

„Databáze umožní lidem okamžitě vyhledat nejbližšího technika příslušného pro konkrétní typ kotle. A navíc je možné se jejím prostřednictvím obrátit přímo na výrobce ohledně technika, který by zajistil kontrolu za cenu ne vyšší, než je referenční finanční limit. Rychlá elektronická cesta tak nahradí stávající písemnou komunikaci s výrobcem, kterou je třeba na vyžádání obce s rozšířenou působností věrohodně doložit,“ informuje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.

Podrobněji vysvětleno, databáze umožňuje i komunikovat s výrobcem zdroje, pokud majitel (provozovatel) není schopen nalézt technika, který je ochoten provést kontrolu zdroje do částky stanovené vyhláškou, která činí 1585 Kč bez DPH (pro jednoduché zdroje) a 1848 Kč bez DPH (pro složitější kotle s řídicí jednotkou). Provozovatel kotle může v takovém případě prostřednictvím databáze oslovit výrobce zdroje, který mu může takového technika zajistit. Pokud nebude schopen ani výrobce zajistit technika, který může splnit vyhláškovou cenu, mohou si domácnosti stejně jako v případech, kdy výrobce žádné techniky neurčil, nebo výrobce zanikl, vybrat jiného technika, který je držitelem oprávnění jiného výrobce zdroje na jejich typ zdroje (např. zplyňovací kotel).

Elektronická komunikace bude v databázi uchovávána a bude sloužit k nahlížení při případné kontrole ze strany obce s rozšířenou působností. Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností pomůže ke kontrole plnění povinnosti pravidelné tříleté kontroly zdroje také nahlížení do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), protože doklady o provedené kontrole jsou povinně od 1. ledna 2020 techniky do tohoto systému předávány.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz
zdroj:https://www.mzp.cz/cz/news_200130-technik-na-klik-MZP-naostro-spustilo-vyhledavaci-databazi

Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva

ISPOP

Od 1.1.2020 začala platit nová pravidla pro Odborně způsobilé osoby, kteří provádí kontroly kotlů na tuhá paliva. Základní informace popisuji v příspěvku Kontrola kotlů po 1.1.2020. Co je tedy nového pro kontrolory kotlů?

ispop
ISPOP

Upravit svůj internetový prohlížeč a aktualizovat PDF prohlížeč. Osobně používám prohlížeč Chrome. Zde jsem v sekci Nastavení – rozšířená nastavení – ochrana soukromí a zabezpečení musel změnit nastavení a zaškrtnout “Namísto automatického otevírání souboru PDF v Chromu je stahovat.

Dalším důležitým krokem je aktualizovat svůj prohlížeč PDF.

Jak postupovat v samotné aplikaci ISPOP?

Po nalogování online systému webového portálu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v levém sloupci vyberu odkaz Hlášení a v pravé polovině obrazovky pole Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva. Po kliknutí na odkaz technik vybere příslušné oprávnění. Po kliknutí na příslušné oprávnění se posune do dalšího kroku. Na výběr bude mít:

    1. Předvyplnit pouze základními informacemi z registru
    2. Předvyplnit daty z předchozího autorizovaného hlášení
    3. Předvyplnit daty z externího souboru

ISPOP
ISPOP

Následně klikne úplně vpravo na odkaz Stáhnout formulář. Tímto okamžikem dojde ke stažení předvyplněného formuláře, který se otevře v programu Adobe Reader. Zde technik vyplní příslušné pole a odešle zpět online do ISPOPu.


Doufám, že Vám kolegové kontroloři pomohl tento jednoduchý návod jak postupovat ke vložení veškerých nutných podkladů do ISPOPu. V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat na tel.č. 730 610 120. Pokud budu vědět, rád poradím.

Kontrola kotlů po 1.1.2020

ISPOP

Od 1.1. 2020 se veškeré kontroly technického stavu kotlů na tuhá paliva a spotřebiče s teplovodním výměníkem s příkonem nad 10 kW se musí evidovat do státní centrální databáze, kterou zřídilo Ministerstvo životního prostředí. Databáze probíhá na stránkách ISPOP ISPOP je zkratka pro Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.

Kdo může zapisovat do této databáze zkontrolované kotle?

Ten kdo může zapisovat zkontrolované kotle je tzn. Osoba odborně způsobilá (OZO).  OZO je technik proškolený výrobcem kotlů, který má technickou znalost výrobků daného výrobce především pak montážní návody, které jsou při instalaci závazné. Ideální stav je, když dotyčný je profesně topenář – instalatér a zná právní legislativu spojenou se správným zapojením spotřebiče do topné soustavy. Na základě proškolení od výrobce obdrží OZO doklad, kde jsou uvedené identifikační údaje proškolené osoby. POZOR, vždy se jedná o fyzickou osobu nikoliv o právnickou společnost. Kontrolu je tedy oprávněn provádět pouze právě ta proškolená osoba nikoliv její zástupce např. na základě Plné moci.

Výrobce nebo oprávněný distributor kotlů vede databázi těchto proškolených osob, kteří mají platná oprávnění. Právě v těchto dnech dochází k evidenci těchto osob na stránkách ISPOPu. Jednoznačným identifikačním údajem je číslo občanského průkazu. Proč právě č.OP? Důvod je jednoduchý. Osoby, které chtějí i po 1.1.2020 provádět Kontroly kotlů na tuhá paliva se musí zaregistrovat do této databáze a aby došlo k propojení vložených dat  od výrobce s oprávněným technikem tak společným jmenovatelem je právě č. OP, které “sváže” příslušná oprávnění k zaregistrované OZO.

databáze OZO
databáze ISPOP

Co se mění a kde najdu svého technika?

Od ledna 2020 smí nově kontrolu provádět pouze osoby, které jsou uvedené na stránkách databáze https://ipo.mzp.cz/

Databáze je určena majitelům spalovacích zdrojů, kteří budou moci právě prostřednictvím IPO kontaktovat příslušné techniky a zajistit tak kontrolu spalovacího stacionárního zdroje. Dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění je povinností provozovatele zdroje provádět pravidelně (nejméně jednou za tři roky) Kontrolu technického stavu a provozu zdroje (kotle).

Tato databáze je jediná platná a pouze zde najdete techniky, kteří mají platné oprávnění kontrolovat Vaše spotřebiče.

Opatření státu ke kontrolám kotlů na tuhá paliva

Staré kotle 1. a 2. emisní třídy si lidé musejí nechat vyměnit nejpozději do tří let. Od září 2022 v nich již nebudou smět topit. Leckdo si může myslet, že ho stát k výměně nedonutí.

Zatím má totiž k dispozici jen osm let stará data ze sčítání lidu. Od 1. ledna příštího roku však dostane účinnější zbraň – aktuální údaje z povinných revizí kotlů budou kontroloři hlásit do Integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP). „Údaje budou zpřístupněny obcím s rozšířenou působností,“ řekl Deníku Ondřej Charvát z ministerstva životního prostředí.

Každý půjde snadno dohledat

„Při kontrolách se kromě výkonu kotle uvádí i jeho typ a třída. Podle toho lze dohledat, jaký zdroj půjde provozovat a který ne,“ řekl Deníku výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky Mojmír Krátký. Tomu, kdo by poté topil v neekologickém kotli, bude hrozit pokuta 50 tisíc korun. A kdyby nepřestal, mohly by přijít další a další padesátitisícové pokuty. „Úřady budou informace využívat při své kontrolní činnosti, zejména při řešení stížností, které můžou při zjištění porušování zákonných povinností ukončit uložením nápravných opatření, případně i sankcí,“ prohlásil Charvát.

Revize kotlů na tuhá paliva jsou povinné jednou za tři roky. Provádět je musí specialisté s oprávněním, kteří zkontrolují instalaci, údržbu a způsob provozování spalovacího zařízení. Ceny se liší podle typu zdroje – nejlevnější jsou u jednoduchých zahřívacích kotlů na ruční ovládání. Sofistikované kotle s regulací na vyšší úrovni, jež se mohou připojovat na počítač, bývají dražší.

Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/mate-zastaraly-kotel-stat-se-to-dozvi-hned-po-pristi-revizi-20190721.html