Revize kotle na tuhá paliva

Revize kotle na tuhá paliva ATMOS, Dakon, OPOP, Viadrus, Ekoscroll, Ekoefekt, Dakon, Buderus, Rojek, Attack, Licotherm. Krby s výměníkem HAAS+SOHN Rukov, krbové vložky Prity. Volejte tel. č. 730610120

Revize kotle na tuhá paliva – jaké kotle mohu kontrolovat?

Revize kotle na tuhá paliva smí nabízet a provádět osoba odborně způsobilá a řádně proškolená výrobcem.

V tomto případě se jedná o značky kotlů:

 1. Jaroslav Cankař a syn ATMOS
 2. kotle OPOP
 3. revize kotle Dakon
 4. revize kotlů Viadrus
 5. kotle na tuhá paliva Buderus
 6. automatické kotle Ekoscroll
 7. kotel na tuhá paliva Thermona
 8. Ekoefekt
 9. kotle Attack
 10. kotle na tuhá paliva Immergas
 11. spotřebiče na tuhá paliva a pelety Rojek
 12. Krby s výměníkem HAAS&SOHN Rukov
 13. Krbová kamna s výměníkem Prity 95 Ltd
 14. kontrola na tuhá paliva Licotherm
 15. kotle, které nemají výrobce – samovýroba

Proč musíte v roce 2019 provést revizi kotle na tuhá paliva?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) musí každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.

Musím Protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2019 na obecní úřad?

Protokol o provedené kontrole předložíte obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu.

Které kotle podléhají revizi kotle na tuhá paliva od roku 2016?

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jeho příkon je 10 kW včetně a vyšší.

Jak zjistím tepelný příkon kotle nebo krbu s výměníkem?

Pro posouzení, zda platí pro provozovatele takového zdroje povinnost provést kontrolu technického stavu a provozu, je vždy nutné nejprve zjistit jmenovitý tepelný příkon. Pokud je pro takový zdroj uváděn výkon 4 kW do teplovodního výměníku a 4 kW sáláním do okolí, provede se součet obou výkonů. Požadovaný příkon je pak podílem celkového výkonu a účinnosti (poděleno stem), která by měla být uvedena v dokumentech výrobce a která současně nikdy nemůže být vyšší než 100 %. Pro krbové vložky se účinnost typicky pohybuje v rozmezí 60–70 %. Při výše uvedených výkonech (celkový výkon 8 kW) a účinnosti například 70 % je pak příkon krbové vložky 11,43 kW.

Kdy si necháte provést revizi kotle na tuhá paliva?

První kontrola musí být provedena do konce roku 2016 a poté periodicky každé 3 roky.

Výhodou je 10letá zkušenost s dodávkou a montáží kotlů, kvalifikace a schopnost poradit s identifikací problémů v kotelně. Od způsobu regulace domu a po zapojení na otopnou soustavu. V případě nevyhovujícího stavu kotle a kotelny poradit a zrealizovat nápravu vadného stavu.

revize kotle na tuhá paliva
revize kotle na tuhá paliva

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

opop
revize kotle na tuhá paliva

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen

 1. uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem,
 2. dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře podle § 4,
 3. spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu,
 4. předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích, včetně údajů o vnášení skleníkových plynů do ovzduší,
 5. umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona,
 6. provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem podle § 11 odst. 5,
 7. provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu

Povinnost uvedená v odstavci 1 písm. e) se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost.

Víte co je to ISPOP? Prohlídka kotlů po 1.1.2020.