Výrobní štítek kotle

Výrobní štítek. Opomíjená, ale důležitá součást kotle na tuhá paliva. V současné době se, ale především řeší emisní třída kotle. Takže, jeden ze základních údajů, který kontrolor kotlů na tuhá paliva hledá jsou umístěny na kotly nebo v Návodu výrobce.

štítek kotle

Výrobní štítek

druhové označení kotle: DC 32S
výkon kotle: 35 kW
elektrické krytí: IP 20
referenční palivo: dřevo
výhřevná plocha kotle: 2,9 m2
napětí: 230 V/50 Hz
elektrický příkon kotle: 50 W
maximální přetlak: 2,5 b
provozní tah komína: 24 Pa (Pascalů)
emisní třída kotle: 5
váha kotle: 366 kg
obsah vody v kotli: 80 l
max. provozní teplota: 95 st
rok výroby: 2020
norma: EN 303-5
výrobní číslo: 377034

DC 32 S – zplyňovací kotel na dřevo od společnosti Jaroslav Cankař a syn ATMOS o jmenovitém výkonu 35 kW. Kotel je zařazená do 5. emisní třídy a byl vyroben v roce 2020. Ve zkratce, tento kotle můžete používat bez jakýkoliv sankcí i po 9/2022 a jeho “ekologičnost” potrvá po celou dobu životnosti.

štítek kotle

Štítek kotle OPOP

druhové označení: H 418
jmenovitý výkon: 18 kW
referenční palivo: hnědé uhlí ořech 1
maximální přetlak: 2 b
provozní tah komína: 18 Pa
emisní třída: bez emisní třídy
váha kotle: 163 kg
rok výroby: 2000
norma: ČSN 07 02 45
výrobní číslo: 19193

H 418 je od výrobce kotlů OPOP Valašské Meziříčí o jmenovitém výkonu 18 kW. Kotel je bez emisní třídy, protože byl vyrobený v roce 2000. Tento kotel se po 9/2022 nesmí používat k vytápění.

Informace z výrobního štítku také naleznete v Návodu ke kotli, který vám výrobce přibalí společně s kotlem při jeho koupi. Pokud vám kotel instaluje topenářská firma, tak si určitě návod vyžádejte. V návodu také najdete užitečné informace. Jaké palivo používat, jakou má mít kvalitu. Jakým způsobem a jak často čistit kotel. Doporučené nářadí na čištění. Doporučený způsob zapojení kotle. Nejčastější havarijní stavy kotle a jeho způsoby odstraňování. Je důležité číst návody. Člověk se z nich dozví zajímavé a podnětné informace.

Zajímají Vás informace o kotli OPOP?

Kotlíková dotace 2022

Kotlíková dotace v roce 2022. dotační program Krajského úřadu.

Kdo může požádat o kotlíkovou dotaci ???

  • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který je obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti)
  • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány
  • sledovány jsou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
  • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nemusí dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
  • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Limit pro výši příjmů je stanoven na základě podkladu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou žádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám.

kotlíková dotace 2022
kotlíková dotace 2022

Na co lze čerpat kotlíkovou dotaci v roce 2022?

  • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

Typy podporovaných zdrojů tepla:

  • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)
  • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)
  • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)

Jak podat žádost a jakou výši kotlíkové dotace lze získat?

Žádosti je možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje teplaLimit (Kč)
Plynový kondenzační kotel100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva130 000
Tepelné čerpadlo130 000

Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

Zdroj informací: Státní fond životního prostředí

Technik na klik. MŽP naostro spustilo vyhledávací databázi

Databáze je přístupná na adrese https://ipo.mzp.cz/ a je v ní možné nalézt kontakt na nejbližší techniky pro dané typy a výrobce spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech. Povinnost zdroj každé tři roky zkontrolovat mají všichni majitelé kotlů a topidel s výměníkem na pevná paliva s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 10 do 300 kW.

„Databáze umožní lidem okamžitě vyhledat nejbližšího technika příslušného pro konkrétní typ kotle. A navíc je možné se jejím prostřednictvím obrátit přímo na výrobce ohledně technika, který by zajistil kontrolu za cenu ne vyšší, než je referenční finanční limit. Rychlá elektronická cesta tak nahradí stávající písemnou komunikaci s výrobcem, kterou je třeba na vyžádání obce s rozšířenou působností věrohodně doložit,“ informuje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.

Podrobněji vysvětleno, databáze umožňuje i komunikovat s výrobcem zdroje, pokud majitel (provozovatel) není schopen nalézt technika, který je ochoten provést kontrolu zdroje do částky stanovené vyhláškou, která činí 1585 Kč bez DPH (pro jednoduché zdroje) a 1848 Kč bez DPH (pro složitější kotle s řídicí jednotkou). Provozovatel kotle může v takovém případě prostřednictvím databáze oslovit výrobce zdroje, který mu může takového technika zajistit. Pokud nebude schopen ani výrobce zajistit technika, který může splnit vyhláškovou cenu, mohou si domácnosti stejně jako v případech, kdy výrobce žádné techniky neurčil, nebo výrobce zanikl, vybrat jiného technika, který je držitelem oprávnění jiného výrobce zdroje na jejich typ zdroje (např. zplyňovací kotel).

Elektronická komunikace bude v databázi uchovávána a bude sloužit k nahlížení při případné kontrole ze strany obce s rozšířenou působností. Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností pomůže ke kontrole plnění povinnosti pravidelné tříleté kontroly zdroje také nahlížení do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), protože doklady o provedené kontrole jsou povinně od 1. ledna 2020 techniky do tohoto systému předávány.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz
zdroj:https://www.mzp.cz/cz/news_200130-technik-na-klik-MZP-naostro-spustilo-vyhledavaci-databazi

Tepelná čerpadla od Regulusu

Než naplno vypukne topenářská sezóna a vyvrcholí realizace kotlíkových dotací je zapotřebí se vzdělávat. Dnes ve společnosti Regulus proběhlo montážní školení tepelných čerpadel řady EcoAir – CTC Regulus, které bylo zakončeno předáním certifikátu opravňující tyto tepelná čerpadla montovat.

Např. v Ústeckém kraji díky Kotlíkové dotaci můžete získat 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo, nejvýše však 120 tis. Kč.