ISPOP 2022

Ispop v roce 2022. Na sklonku roku 2021 došlo k odstavení Informačního systému plnění ohlašovacích povinností. Nová verze se zprovoznila 3.1.2022. Co je nového? Poměrně dost a to směrem k lepšímu. Jak postupovat při vyplňování?

Jak správně vyplnit ?

Přihlašovací stránky najdete na adrese. Přihlášení se provádí vpravo nahoře.

Následně dojde k přesměrování na novou adresu, kde zadáte své registrační údaje.

Následuje nové okno ISPOPu, kde kliknete vlevo nahoře na text „Vyplnění formuláře“ a následně vyberete odkaz „Vyplnění hlášení“.

Po kliknutí na Vyplněné hlášení se posunete na další stránku, kde vyberete Ohlašovatele. Zde pravděpodobně najdete svoje údaje, kliknete na ikonku „Dále“.

V ISPOPu zakliknete si ikonu „Ovzduší“ a ve spodní části prokliknete řádek s názvem: „Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva. Kliknete na ikonku „Dále“.

Na další stránce ISPOPu naleznete Váš seznam platných, ale i neplatných osvědčení. Takže POZOR, musíte si vybrat to správné 🙂 Proklikem vyberu. V mém případě to bude např. výronce kotlů Jaroslav Cankař a syn ATMOS.

V dalším kroku vyberu možnost: „Předvyplnit pouze základními informacemi z registru“. (ISPOP) Odkliknu „Dále“ a dostanu se k předposlednímu kroku „Rekapitulace“. Pokud je vše v pořádku potvrdím poklepem na ikonu „Vyplnit formulář“.

Otevře se mi nové, samostatné okno. Pokud se vám toto nastane je možné, že ve svém prohlížeči máte nastavenou blokaci vyskakování samostatných oken.

Tento krok je právě ta změna. V roce 2021 jste veškeré údaje vyplňovali prostřednictvím programu Adobe Acrobat. Nyní vše provádíte online. Po vyplnění dokumentu naleznete na konci online kontrolu a možnost odeslat nebo vytisknout.

A to je vše. Nezapomeňte, že registraci do systému ISPOP musíte provést do 60 dní od provedené kontroly jinak se vystavujete riziku správní pokuty.

Co na závěr říct o ISPOPU?

Doklad o kontrole kotle se dnes používá především jako podklad pro tzn. Kotlíkovou dotaci, pro komerční pojišťovny nebo když Vás vyzve odbor životního prostředí, které s Vámi zahájí správní řízení.

Kontrola hlášení ze strany státní správy (ISPOP)

Ověření hlášení v ISPOP provádí konkrétní orgán veřejné správy – tzv. Ověřovatel. Mohou to být zástupci Krajských úřadů, Obcí s rozšířenou působností, Ministerstva životního prostředí aj. Konkrétní Ověřovatel konkrétního hlášení je vždy určen příslušnou složkovou legislativou. Přehled hlášení a jejich Ověřovatelů je dostupný zde.

První unikátní hlášení, které je do ISPOP podáno je tzv. řádné hlášení. Po úspěšném podání hlášení se hlášení nachází ve stavu „Čeká na ověření“, ve kterém zůstává, dokud jej příslušný úřad neověří – až pak se hlášení dostane do stavu „Ověřeno“.

K řádnému hlášení se následně vyjadřuje Ověřovatel hlášení. Pokud je hlášení nedostatečné nebo vykazuje chyby, Ověřovatel může vyzvat Ohlašovatele k podání tzv. doplněného, resp. dodatečného / opravného hlášení (záleží na přesné definici konkrétní právní normy – Správního řádu nebo Daňového řádu). Doplněná/dodatečná/opravná hlášení se podávají na výzvu Ověřovatele, a to tím způsobem, že přímo v hlavičce hlášení se doplní evidenční číslo řádného hlášení a ohlásí se všechna data znovu včetně požadovaných změn.

Legislativa ISPOP:

  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, ve znění vyhlášky č. 472/2017 Sb
  • Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Důležité informace:

V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí (MŽP) uvedené ve Věstníku MŽP (zde) stanovuje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.11. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. nebo štěpkovače s kódem 7.7.). Při registraci provozovny a pro následné ohlášení údajů o provozu přemístitelných zdrojů je provozovatel povinen využít v CRŽP a hlášení do ISPOP zástupnou adresu provozovny, situovanou do sídla povolovacího orgánu, tj. příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy. 

Aktuální informace k ohlašování formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL jsou dostupné na stránkách ČHMÚ.

Databáze odborně způsobilých osob – databázi odborně způsobilých osob podle § 17a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tvoří:

Související odkazy:

Požadavky na PC

K zajištění správného fungování systému ISPOP je nutné splnit následující minimální požadavky na Váš počítač, ze kterého bude podáno hlášení. Vzhledem k tomu, že celé ohlášení probíhá online v rámci aplikace ISPOP, je vyžadováno i dostatečně stabilní internetové připojení.


Webový prohlížeč

Pro přístup k aplikaci ISPOP je nutné použít jeden z následujících webových prohlížečů, a to v aktuální verzi případně v jedné z jeho tří posledních aktualizací.

Google Chrome (https://www.google.com/chrome/?brand=BNSD&)
Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/)
Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/cs-cz/edge)
Safari (https://support.apple.com/downloads/safari)

V prohlížeči je nutné mít povolený Javascript a vyskakovací okna pro doménu ispop.cz.

Povinnost registrace do systému ISPOP vychází z § 4, odst. (6) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Systém ISPOP nově od roku 2022 slouží pouze pro ohlášení údajů dle jednotlivých složkových zákonů. Registrace subjektu a uživatele probíhá v systému CRŽP (Centrální registr životního prostředí) na webové adrese www.crzp.cz, ve kterém jsou spravovány veškeré údaje vedené v rámci registrace subjektu, uživatele, ale také provozoven IRZ a ovzduší, míst užívání vody a dalších.

Hledáte technika, který má platné oprávnění pro Vaši značku kotle?

Kvalita norského plynu

Norský plyn a jeho kvalita Trocha historie nezaškodí. 24.2 2022 začal útok orků na Ukrajinu. Tím se dali do pohybu události, které mají vliv na

Read More »

Výrobní štítek kotle

Výrobní štítek. Opomíjená, ale důležitá součást kotle na tuhá paliva. V současné době se, ale především řeší emisní třída kotle. Takže, jeden ze základních údajů,

Read More »

ISPOP 2022

Ispop v roce 2022. Na sklonku roku 2021 došlo k odstavení Informačního systému plnění ohlašovacích povinností. Nová verze se zprovoznila 3.1.2022. Co je nového? Poměrně

Read More »

Elektrokotel Protherm

Elektrokotel Protherm Rejnok patří mezi nejrozšířenější elektrokotle na našem trhu. Mezi nejčastější poruchy a závady jsou v současné době (2021) nefunkční manometr, prasklá membrána expanzní

Read More »

Dehtování kotle

Něco málo o způsobu vytápění kotlem na tuhá paliva. Kvalitu spalování určuje několik základních parametrů. Kvalita paliva, tah kotle předepsaný výrobcem kotle, vzduch pro spalování

Read More »