Kotlíková dotace v roce 2022. dotační program Krajského úřadu.

Kdo může požádat o kotlíkovou dotaci ???

  • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který je obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti)
  • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány
  • sledovány jsou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
  • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nemusí dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
  • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Limit pro výši příjmů je stanoven na základě podkladu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou žádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám.

kotlíková dotace 2022

Na co lze čerpat kotlíkovou dotaci v roce 2022?

  • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

Typy podporovaných zdrojů tepla:

  • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)
  • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)
  • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)

Jak podat žádost a jakou výši kotlíkové dotace lze získat?

Žádosti je možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje teplaLimit (Kč)
Plynový kondenzační kotel100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva130 000
Tepelné čerpadlo130 000

Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

Zdroj informací: Státní fond životního prostředí